Breaking

Friday, January 3, 2020

အႏၲီႀကီး

ၾကၽႏ္ေတာ္ေအာင္ေဇာၠ ႐ြကၱတၱဲ့ေကာင္ေလး တစ္ေယာကၸါ ။အ႐ြက္ႀကီးသလို ေအၾကာက္ႀကီးသူလၫ္း ်ဖစၸါတယ္ ။ တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏြစ္ေ်ဖၿပီးမြ အ႐ြက္ေၾကာက္ႀကီးသူေကန ေၾတ႔ေမရ္ာငၲဲ့ ႐ြကၱတ္ေယာင္ေဆာင္ ေၾကာကၱတ္ေယာင္ေဆာင္သဴ ်ဖျစ္သားတယ္ ။ ပထမဦးဆုံး ၾကၽႏ္ေတာ့ကိုပညာသင္ေပးသူက သူငယၡ္င္းေအမ ေဒၚမိုးမိုးခိုင္ ်ဖစၸါတယ္ ။ သူက တစၡဳလတ္ ေကလးတစ္ေယာေက္အမ သူေယာကၠ္္ားက သူ႔ကိုကႊာ႐ြင္းကာ သားအၾတကႅစၪ္ေထာကၸံ့ေပးၿပီး သူပိုငၧိညငၲဲ့ေျငႏြင့္အိမၠိဳေပးထားခဲ့တယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ သူငယၡ္င္းက ရိြႏ္း ရိြႏ္းသူရိႏ္ေပါ့ ။ ဒီေကာင္ႏြင့္ၾကၽႏ္ေတာၠ ငယ္ငယ္ေလးကတၫ္းက ေက္ာင္းအတူတူတက္ၿပီး ေနလာခဲ့ၾကတာပါ ။ သူလိုဘဲ ေနာကၳပ္သဴငယၡ္င္းအရင္းႀကီး ငါးေယာက္ရိြပါေသးတယ္ ။ မိႏ္႔ေခလးသုံးေယာကၸါ သူတို႔က ၾသၾယ္သယ္ ၊ ်ဖဴ်ပာႏြင့္ ခ္ယ္ရီ ဆိုၿပီး မိႏ္႔ေခလးသုံးေယာက္ေပါ့ ။ ကဲ့ဗ္ာ ဇတႅမ္းက မ္ားေတာ့ ႀကိဳၿပီး သူတို႔ငါးေယာကၠိဳ မိတၦက္ေပးထားရတာပါ ။ ရိြႏ္းေအမႏြင့္်ဖစၸ္ကၱာက ဒီလိုဗ္ ၾကၽႏ္ေတာၠ သူတို႔အိမၠိဳၾသားၿပီး ၾကႏ္်ပဴတာဂိမ္း မိုးဘိုင္းလီဂ္ငၲိဳ႕ အတူေဆာ့ေနက္ေလ အဲ့ဒီေန႔က ၾကၽႏ္ေတာ္ၾသားေတာ့ သူမရိြဘူး ။ သူ႔ေအဖက သူ႔ကိုေတာင္ႀကီးတႏ္ေဆာငၲိဳငၠိဳ ေခါၾသားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠ မသိေတာ့ အိမၲံခါးကိုေခါကႅိဳကၱယ္ ။ အႏၲီမိုးမိုးက တံခါးကို လာျဖင့္ေပးတယ္ ။ အႏၲီ ရိြႏ္းရိြလား ေမးေတာ့ သူက မရိြဘူးသားရယ္ သူ႔ေအဖက ေတာင္ႀကီးတႏ္ေဆာငၲိဳင္ ေခၚၾသားတယ္ေလ ။ သူလၫ္း အခ္ိႏၼေရတာ့တာေၾကာင့္ သားကိုဖုႏ္းမဆကၡဲ့တာေနမြာ လို႔ေ်ပာၿပီး သားလာေလၾကယ္ အထဲကိုဝငၸါအုံးၾက လို႔ေခၚတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ေနာကၠလိုၾက္သားေတာ့ လြမ္းေလ္ာကၱိဳင္းခါေနတဲ့ဖင္ႀကီးကို ၾကၫ့္မိၾသားတယ္ ။ သူက အထဲကိုေရာက္ေတာ့မြ သားဘာေသာကၼလဲ ေအဖ္ာ္ရၫ္ေသာကၼလား အႏၲီေကမးေတာ့ ဟုတၠဲ့ပါအႏၲီ လို႔ု်ပႏ္ေ်ဖတယ္ ။ သူကၾကၽႏ္ေတာ့ကို ်ပဳံးၿပီးေတာ့” သားထိုင္ေလၾကာ တစိမ္းဆႏ္ေနတယ္ ” လို႔ ေ်ပာကာ အိမ္ေနာကၠိဳ ဝျင္သားတယ္ ။ သူဝျင္သားၿပီး ခဏၰေလးအၾကာမြာ ေအဖ္ာ္ရၫ္သံဘူးကို ေပးလာတယ္ ။

အႏၲီကိုအခုမြ ပိုၿပီး သူ႔ရဲ႕တစၠိဳယႅဳံးကို ၾကၫ့္မိၾသားတယ္ ။ ထမိႏ္အဝါ ပါးေလးကိုဝတၳားၿပီး အက္ႌကလၫ္း သူ႔ရဲ႕ဘရာကို်မင္ေအာငၴိကို ဇာအက္ႌပါးပါးေလး်ဖစ္ေနတယ္သဴရဲ႕ႏို႔ႏြစႅဳံးကလၫ္း ဝင္းဝါၿပီး အက္ႌလၫ္ဟိဳကၳဲေကန ေဖာၾကၳကႅာမလား ထေင္ရလာက္ေအာငၠိဳ ်မင္ေနေရတာ့ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ၾကၫ့္မိၾသားတယ္ ။ သူက ်ပဳံးလိုက္ၿပီး ” ဟင္း..ဟင္း.သား်မင္ရတာကို ေသဘာက္ရဲ႕လား ” လို႔ ေမးလာေတာ့ ” ေတာင္းပႏၸါတယ္ အႏၲီ ၾကၽႏ္ေတာ္အဲ့လိုမ္ိဳး မရျၫ္ရယၸါဘူး ” လို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူက ” သား ေသဘာမက္ဘူးေပါ့ ” ေ်ပာေတာ့ ႐ြကၥိတ္ႏြင့္ေရာဂါ ” အရမ္းကို ႀကိဳကၸါတယ္ အႏၲီ ” လို႔ ်ပႏ္ေ်ဖလိုက္ေတာ့ အႏၲီက ၾကၽႏ္ေတာ့အနီမြာ ကပ္ၿပီးေတာ့ လာထိုငၲယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္သတိမထားမိတာက အၾတင္းခံေဘာင္းဘီႏြင့္ အၾတင္းခံေဘာငၻီၾကားေကန ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕လီးက ေဖာၾကၳကၼတတၳိဳ႕ၾထက္ ေတာ့ သူက်ပဳံးကာ ” သားက ႐ြကၱတ္ေပမဲ့ သားလီးက မ႐ြကၸါလားၾကယ္ ” လို႔ ေ်ပာကာ ေဘာင္းဘီထဲကလီးကို ေအပၚေကနျပတ္သပ္ ေပးကာနားမြာ ကပ္ၿပီးေ်ပာလာတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ဆီေကန ေေရျမးေအကာင္းစားရနံ႔ကလၫ္း တခႏ္းလုံးကိုေျမးႀကိဳင္ေနတယ္ ။အသက္ ၁၉ ႏြစ္ ဆိုေတာ့လၫ္း တက္ေၾသးႂၾကၿပီး မိႏ္႔မမလုပၻဴးတဲ့ ၾကၽႏ္ေတာ့အၾတက္ မိႏ္႔မတစ္ေယာက္ႏြင့္အနီးကပ္ေနေရတာ့ သိတဲ့အတိုင္းဘဲေလဗ္ာ ။ အဲ့ဒီၾကားထဲအႏၲီကမိုးက လီးကိုေဘာငၻီေပၚေကန ျပတ္သပ္ေပးေေနတာ့ ပိုၿပီးအသက္႐ြဴသံေၾတ်ပင္းလာတယ္ ။သူက နားကိုကပ္ၿပီး နားကိုလ္ာဖ္ားေလးထိုးၾသင္းလိုက္ေတာ့ ယားတာထကၸိဳၿပီးဖီးတၾက္သားတယ္ ။ အႏၲီမိုးက ်ပဳံးၿပီး ” သားက လူပ္ိဳအစစႅား ” ေမးေတာ့ ႏုေတၠန ” ဟုတၠဲ့ပါ အႏၲီ ” လို႔ ေအာၱိဳေ်ဖမိၾသားတယ္ ။ သူကထပ္ၿပီး “သာားရဲ႕ေအမ အျရယ္အႏၲီကို သားစိတႅႈပ္႐ြားတယ္ ဆိုေတာ့ အႏၲီအရမ္းေပ္ာၱယ္ သိလား ” လို႔ေ်ပာကာ ၾကၽႏ္ေတာ့လီးကို ျပတ္သပ္ေပးတာကို ရပ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အခႏ္းကို ေခၚၾသားတယ္ ။ သူအခႏ္းထဲကိုေရာၾက္သားေတာ့ ႏြစ္ေယာက္အိပၠဳတင္ႀကီးက ဆီးကာ ႀကိဳေနတယ္ ။ သူက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ကို ႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းၿပီး သူ႔ရဲ႕အခႏ္းက Tv ႏြင့္ DVD စကၠိဳျဖင့္လိုကၱယ္ ။

ဇတၠားထဲမြာေတာ့ အသက္ႀကီးႀကီးမိႏ္႔မတစ္ေယာက္ႏြင့္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ လုပ္ေမတဲ့အခႏ္းေပၚလာတယ္ ။သူက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕အနီးကို ်ပႏ္ၿပီေတာ့ ေလြ္ာကႅာကာ ႏုတၡမ္းခ္င္းၿပီး ကုတင္ေပၚကို ၾတႏ္းခ္လိုကၱယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ထမိႏ္အဝါပါးပါးႏြင့္ ဇာအက္ႌကို တလႊာခ္င္းျခၽတ္ၿပီးကုတင္ေပၚ တကႅာခဲ့တယ္ ။ သူ႔ရဲ႕အၾတင့္ခံၾကားထဲေကန ေအျမးေေၾတဘးကိုၾထက္ေနတယ္ ။ သူက အၾတင္းခံေဘာင္းဘီအနက္ေရာငၼြာဇာပါတဲ့ ဘရာႏြင့္ဆငၲဴ ဘရာကိုလၫ္း ျခၽတၡ္လိုကၱယ္ ။ မိႏ္႔မတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဝတၥားမဲ့တဲ့ကိုယၡႏၵာကို အတိုင္းသား်မငႅိဳေက္ရတာ့ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ေအသခ္ာကို စိုက္ၾကၫ့္မိတယ္ ။ သူက ်ပဳံးကာ ” သား ၾကၫ့္လို႔ေကာင္းရဲ႕လား ” လို႔ေမးလာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠ ” ဟုတ္အႏၲီ အခုေမြၾတ႔ဖူးတာပါ ” လို႔ ်ပႏ္ေ်ဖလိုကၱယ္ ။ သူက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ေဘးေကနထိုင္ၿပီး ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ အဝတ္အစားေၾတကို ကူၿပီးေတာ့ ျခၽတ္ေပးတယ္ ။ မိုးေပၚကိုခ္ိႏၴားတဲ့ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ လီးက မီးဖုတၳားတဲ့သံေခ္ာင္းလိုဘဲ ်ဖစ္ေနတယ္ ။ အႏၲီမိုးက လက္ႏြင့္ကိုငၠာ ျဂင္းထုေပးၿပီး ” သားရဲ႕လီးက အရမ္းႀကီးတာဘဲ ” ေ်ပာၿပီး သူ႔ရဲ႕ႏုတၡမ္းနီဆိုးထားတဲ့ႏုတၡမ္းႏြျစႅာႏြင့္ ငုံကာစုပ္ေပးတယ္ ။ ႏူညံတဲ့လ္ာဖ္ားေလးႏြင့္ဒစ္ေလးကို ကစားေပးၿပီး အာေျင႔ေလး ေပးလာေတာ့ ေတာင့္မခံႏိုငၻဲ ၿပီးခ္ငႅာေတာ့ ” အႏၲီ ၾကၽႏ္ေတာ္ၿပီးေတာ့မယ္ ” ေ်ပာကာ ထထိုငၹိဳ႕လုပ္ေတာ့ လက္ႏြင့္ၾတႏ္းခ္လိုက္ၿပီး ဆကၥဳတ္ေပးတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ပါးစမၴဲမြာ သုတ္ရၫ္ေၾတကို ကုႏၥင္ေအာငၸႏ္းလိုကၼိတယ္ ။ သူက ၾထက္သမြ္သုတ္ရၫၠိဳ တစၥကၼက္ႏ္ အကုႏၠိဳၿမိဳခ္လိုက္ၿပီးမြ ” သားရဲ႕ လူပ္ိဳစစၥစ္ရဲ႕ အခ္စ္ရၫ္ေၾတက အရမ္းေကာင္းတာဘဲၾကယိ ” လို႔ ေ်ပာလာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ့လီးက ၿပီးၾသားေပမဲ့ အရိြေႏၼလ္ာေသးဘဲ သံေခ္ာင္းႀကီးလို ေထာင္ေနတုႏ္းဘဲ အႏၲီမိုးက ၾကၽႏ္ေတာ့ကို ဆဲၾယူၿပီး သူ႔ရဲ႕ႏိုေၾတ ဆီမြာကပ္ေပးတယ္ ။ ေကလးတစ္ေယာေက္အေမပမဲ့လၫ္း သူ႔ရဲ႕ႏို႔သီးေခါင္းေၾတက အနၫ္းငယ္သာမဲတယ္ ။ ဝင္းဝါေသာအသားေရာင္ ပိုငၧိဳင္သဴမို႔ သူ႔ႏို႔ကိုစို႔ရင္းႏြင့္ကို ႏို႔သီေခါင္းေၾတေကထာငၠာ နီရဲလာတယ္ ။ သူကပကႅကႅြႏၠာလြဲခ္လိုက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အဖုတ္ႀကီးဆီကို ေခါင္းကိုၾတႏ္းပို႔တယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ေစာကၹဳတၠ အရၫ္ေၾတလဲ့ေနၿပီး အရၫ္ၾကၫ္ေၾတအနၫ္းငယၥိဳေနၿပီ ။ မဲနက္ၿပီးၾတႏ္႔ကာလိမ္ေကာကၱဲ့ သူ႔ရဲ႕ေအျမးအုံႀကီးၾကားထဲေကန နီရဲ႕ကာ လ္ဳပ္႐ြားေနတဲ့ေနတဲ့ ေအစ့ေလးကို လ္ာဖ္ားႏြင့္ယက္ေပးလိုကၱယ္ ။

TV ဘက္ၾကၫ့္ေတာ့ ေကာင္ေလးက အႏၲီႀကီးရဲ႕ေအစ့ကို ၾသားန္င့္မနာေအာငၠိဳကၠာ လက္ညိဳႏြင့္အၾသင္းအထုတႅဳပ္ေပးေေနတာ့ အဲ့ဒီအတိုင္းဘဲ သူ႔ကို ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း လုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ေ်ခႏြစ္ေခ္ာင္းကိုအား်ပဳၿပီး ကိုေလးႂၾကကာ သူ႔လကၠ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ဆံပင္ေၾတကိုျပတ္သပ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အဖုတၼြာကပ္ေပးကာ ” ေကာင္းလိုကၱာ သားရယ္ ” ညီးကာ သူ႔ဆီေကန ်ဖဴ်ဖဴအဖတ္ေၾတႏြင့္ အရၫ္ေၾတၾထကႅာတယ္ ။ သူကထထိုင္ၿပီး ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ႏုတၡမ္းမြာကပ္ေနတဲ့ အရၫ္ေၾတကို အိပ္ရာေဘးက သူ႔အက္ႌႏြင့္သုတ္ေပးကာ ႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းလာတယ္ ။ ေအပၚကႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ႏူညံ့တဲ့လကၠ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕လီးကို ျဂင္းထုေပးတယ္ ။ သူက ်ပႏ္ၿပီးလြဲခ္ကာ ၾကၽႏ္ေတာ့ကို ဆဲျၿပီး သူ႔ရဲ႕ေအပၚကိုႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းလို႔ အဆင္ေ်ေပအာငၴိဆဲၾကာ ယူတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း လက္ေထာကၠာ သူ႔ရဲ႕ႏုတၡမ္းကိုနမ္းတယ္။ သူ႔ရဲ႕လကၠ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕လီးကိုကိုငၠာ သူ႔ရဲ႕အဖုတၼြာ ၂ ခ္က္ေလာၾကၸတၦဲျၿပီး ေတ့ေပးကာ သူ႔ရဲ႕ေ်ခႏြစ္ေခ္ာင္းႏြင့္ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ဖင္ ကို ဆဲၾယူေတာ့ သူရဲ႕ေစာကၹဳတ္ႀကီးထဲကို ်ဖၫ္း်ဖၫ္းခ္င္းဘဲဝျင္သားတယ္ ။ ေယာက္္ားတစၧီမြာ ၁၁ ႏြစ္ အလိုးမခံရတဲ့ေစာကၹဳတၠ ၾကၽႏ္ေတာ့လီးကို က္ပၠ္ပ္ေလးႏြင့္စီးေနတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕အထဲကို အဆုံးထိေရာၾက္သားေတာ့ တစၡ္ကၡ္င္း်မႏ္်မႏၻဲ ေဆာငႅဳပ္ေပးတယ္ ။ သူက ၾကၽႏ္ေတာ့ကိုအနမ္းရပ္ၿပီးမြ ” သားရဲ႕ပါကငၠိဳ သားသူငယၡ္င္းရဲ႕ေအမဆီမြာ ေအဖာကၡံရတာ ႀကိဳက္ရဲ႕လား သား ” လို႔ ေမးလာ တယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း ” အရမ္းကို ႀကိဳကၸါတယ္ အႏၲီ ” လို႔ ေ်ပာကာ သူ႔ကိုေဆာင့္လုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။ ” အား.. သားရယ္.. အား… ေကာင္းလိုကၱာၾကယ္.. အား..်မႏ္်မႏ္.. အႏၲီ ၿပီးေတာ့မယ္.. အား.. ေမႏြးေစနဲ႔. အား..်မႏ္်မႏ္..ေဆာင့္. အား.” လို႔ သူက ညီးေနတုႏ္းမြာဘဲ သူမၿပီးခငၼြာ ၾကၽႏ္ေတာ္ၿပီးၾသားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ၿပီးၾသားေပမဲ့လၫ္း လီးကက္င္ေပမဲ့လၫ္း ထပၠာ အခ္က္ ၂၀ ခႏ္႔ ေဆာင့္လုပ္ေပးလိုကၼြ သူလၫ္း ၿပီးၾသားတယ္ ။ သူႏြင့္ေအမာေ်ဖကာ ဖက္ၿပီး ႏြစ္ေယာက္သား ကုတင္ေပၚမြာ မိြႏ္းေနၾေကတာ့တယ္ ။ ” သားက အခုဆိရင္ လူပ္ိဳရၫၸ္ၾက္သားၿပီဟား. ” လို႔ ရယၠာ ပါးကိုနမ္းလာတယ္ ။ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ရဲ႕ပါးကိုနမ္းလိုက္ၿပီး ” ဒိေလာကၱဲ့အရသာ ၾကၽႏ္ေတာၼၾတ႔ဘူးေသးဘူး အႏၲီ ” လို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူက ” အဲဒါထက္ေကာင္းတာေၾတပါ အႏၲီကလုပ္ေပးမယ္ေနာ္သား ” ေ်ပာၿပီး ေပ္ာကာ အနားယူေနတဲ့လီးကို ကိုငၠာ သူ႔ရဲ႕ေဘးေကန သူရဲ႕ညအိပ္အက္ႌ႐ြၫၠိဳ ယူကာသုတႅိဳကၱယ္ ။
ၿပီးမြဘဲ တံေၾတးေလးေၾထးကာ ်ဖဴေျဖးကာႏူညံတဲ့သူ႔ရဲ႕ လက္ႏြင့္ျဂင္းတိုက္ေပးတယ္ ။ ညီေလးကဘယ္ေနႏိုငၼလဲ ေဒါသတႀကီးႏြင့္ေခါင္းေထာငႅာတယ္ ။ ေအမရိကႏၠဒုံက္ၫ္ေၾတ ဒုံပ္ံေၾတ ထကၠိဳပိုၿပီး ေထာငၲကႅာတယ္ ။ သူက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ႏုတၡမ္းကိုနမ္းကာ လီေအပၚေကနျခကာ အရၫ္ေၾတသုတ္ၿပီးအရၫ္ေၾတထပ္ၿပီ စိုလာတဲ့အဖုတ္ႀကီးမြာ ျပတၱိဳက္ၿပီးေတာ့ အဆုံထိေရာက္ေအာင္ ်ဖၫ္း်ဖၫ္းခ္င္းထိုငၡ္လိုကၱယ္။ ၾကၽႏ္ေတာ့လီးက သူ႔ရဲ႕အဖုတၳဲကိုဝျင္သားတာကိုၾကၫ့္ေနတုႏ္းမြာ ၾကၽႏ္ေတာ့လကၠိဳဆဲျၿပီး အုႏ္းသီးအငယၥားေလာက္ရိြတဲ့ႏို႔ေၾတကို တင္ေပးတယ္ ။ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ရဲ႕ႏို႔ေၾတကိုဆဲၾကာ ေအာေကၠနပင့္ကာလိုးေပးလိုကၱယ္ ။ သူက ေအပၚကန တစၡ္ကၳထိုင္ လုပ္ေပးလိုက္ ေစကာ့ဝိုင္းလြၫ့္ေပးလိုက္ လုပ္ေပးတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ႏို႔ေၾတကိုဆုပၠာေပးတယ္ ။ ” အား.ေကာင္းလိုကၱာဗ္ာ ” လို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့. သူက ” အား.. အႏၲီလၫ္း အရမ္းေကာင္းတယ္သား ” လို႔ေ်ပာကာ ေစကာ့ဝိုင္းကို ်မႏ္်မႏႅြၫ့္ေပးတယ္ ။ သူက အဲ့လို်မႏ္်မႏႅြၫ့္ေလ အရသာပိုေၾတ႔လာၿပီး ၿပီးခ္ငႅာတယ္ ။ ” အား..အႏၲီ ၾကၽႏ္ေတာ္ၿပီးေတာ့မယ္ ” လို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူကရပ္ၿပီး ” သား အႏၲီကို ေအနာေကၠန ်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္ေပး.. အႏၲီလၫ္း ၿပီးေတာ့မယ္ ” ေ်ပာကာ လကၠိဳ ေခါင္းအုံးေပၚမြာ လကၸိဳက္သလို လက္ေၾကးကာ ေထာက္ေပးတယ္ ။ ဖင္ႀကီးေကာ့ကာေပးတာ့ သူ႔ရဲ႕အဖုတ္ႀကီးက အ်ပငၠိဳၾထကႅာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း လီးကိုသူ႔ရဲ႕ အဖုတၼြာေတ့ၿပီး သူ႔ခါးကိုကိုငၠာ ေဆာင့္ထၫ့္လိုကၱယ္ ။ ” အား..သားရယ္..” တစၡ္က္ညီးကာ ေနာက္်ပႏ္ေဆာင့္ေပးလာတယ္ ။ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ရဲ႕ခါးကိုကိုငၠာ ်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္ကာ လုပ္ေပးတယ္ ။ သူက ” အား..သား..မရပၷဲ႔ အဲ့အတိုငၻဲ ်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္ေပး.” လို႔ေ်ပာလာေတာ့ ပိုၿပီးအရိြႏၲငၠာေဆာင့္လုပ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အဖုတၳဲမြာ ဆၫၠ္ိဳလို႔ ေေရၾတၾထၾက္သားသလိုဘဲ သုတ္ရၫ္ေၾတပႏ္းကာ ၿပီးၾသားတယ္ ။ အဲ့ေန႔က ေတန႔လုံး နားလိုကႅိဳးလိုက္ႏြင့္ ၅ ခ္ီတိတိလုပႅိဳကၱယ္ ။ ေညန အိမ္်ပႏၡါနီမြာ ၾကၽႏ္ေတာ့ပါးကိုနမ္းၿပီး ” အားရင္ အႏၲီဆီ လာခဲ့ေနာ္ ” လို႔ ေ်ပာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ဟုတၠဲ့ပါ အႏၲီလို႔ ေ်ပာကာ အိမ္်ပႏၡဲ့တယ္ ။ အိမ္်ပႏ္ေတာ့ အခႏ္းကိုဝငၠာ ခဏၰအိပ္ ေညနစားၿပီး အိပ္ရာဝငၠာအိပႅိဳက္ေတာ့တယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕အိမၼြာက သားအဖႏြစ္ေယာကၻဲေနၾကတာ အိမ္ႀကီးထဲမြာ အ်မဲတမ္းကို တိတၦိတ္ေနတယ္ ။ ထမင္းခ္က္ႀကီးႀကီေမက ခ္က္်ပဳတ္ေလ္ာ္ျဖတ္ၿပီးရင္ ်ပျႏ္သားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ့ေအမက ၾကၽႏ္ေတာၦယၱႏ္းႏြစ္ မြာႏြလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ဆုံးၾသားတယ္ ။
ေအဖကလၫ္း အလုပၠိဳၾသား ်ပႏႅာရင္အရက္ေသာက္ ဆိုေတာ့ သားအဖႏြစ္ေယာက္ေနတဲ့အိမ္ ဘယၠိဳသာယာပါ့မလဲ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ေ်ပာတဲ့ သူငယၡ္င္းေအေမၾတက ၾကၽႏ္ေတာ့ကိုဂ႐ုစိုက္ေပးၾကလို႔သာ ၾကၽႏ္ေတာၠစိတၶတၼက္ဘဲ ဆယၱႏ္းကို အမြတ္ေကာင္းေကာင္းႏြင့္ေအာင္်မငၡဲ့တယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕သူငယၡ္င္းငါးေယာက္ ်ပႏၧဳံၿပီးေတာ့ ၾသၾယ္သယ္အိမၼြာ ၾသၾယ္သယ္ရဲ႕ေျမးေန႔ပဲႁမြာ ကၾကခုႏ္ၾကႏြင့္ အခ္ိႏ္ေၾတကုႏၲယ္ ။ သူ႔ရဲ႕အိမၼြာ သူငယၡ္င္ေၾတအိပ္ေနက္ဆိုေတာ့ ပုံမြႏႅိဳ်ဖစ္ေေနတာ့ ရိြႏ္းႏြင့္ၾကၽႏ္ေတာၠတစၡႏ္း ၾသၾယ္သယ္ႏြင့္ေနာက္ႏြစ္ေယာကၠ တစၡႏ္းအိပ္ၾကတယ္ ။ ၾသၾယ္သယၱိဳ႕ေၾကၽးတဲ့ ဝိုင္ေေၾတသာက္ၿပီး ရိြႏ္းကအိပ္ရာေပၚမြာ ေဟာက္ေနၿပီ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္းေတရးႏိုးေတာ့ ေသးေပါကၡ္ငႅိဳ႕ အိမ္သာကို ယိုငၲိဳငၲိဳင္ႏြင့္ၾသားလိုကၱယ္ ။ အိမ္သာေထဲကိုဝငၠာ ေသးေပါက္ၿပီး ်ပျႏၴက္ေတာ့ အႏၲီထားက ထမိႏၠိဳျခၽတ္ၿပီး ေရတစၹလားၾသႏ္ၿပီး ၾကၽႏ္ေတာ့ကိုၾကၫ့္ေနတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း ေသးေပါက္ၿပီး ၾထကႅာေပမဲ့ လီးေတာငၲာ ေမလ္ာဘဲ ဂ္င္းေဘာင္းဘီးထဲေကေနဖာင္းၾထက္ေနတယ္ ။ အႏၲီထားရဲ႕ အဝတၥားမဲ့ခနၵာကို်မင္ေတာ့ ပိုဆိုးၿပီး ေဘာငၻီထဲေကန ေဖာၾကၳကၼတတ္်ဖစႅာတယ္ ။ သူက ဟာ ဆိုၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ႏို႔ေၾတႏြင့္ ေစာကၹဳတၠိဳ လက္ႏြင့္ဖုံးလိုကၱယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း “”ေတာင္းပႏၸါတယ္ အႏၲီ “” ေ်ပာၿပီးၾထကၡဲ့တယ္ ။ အဲ့ညက တစ္ညလုံးအိပႅိဳ႕ေမပ္ာၻဴး အႏၲီထားရဲ႕ေအျမးမရိြတဲ့ေစာကၹဳတ္ႀကီး ႏြင့္ ်ဖဴေျဖးကာအနီေရာင္ႏို႔သီးေခါင္းေလးေၾတက မ္ကႅဳံးထဲေကနမၾထကၻဴး ်ဖစ္ေနတယ္ ။ မနကၼိဳးလင္းေတာ့ အႏၲီထား်ပင္ေပးတဲ့ မနကၥာကို သူငယၡ္င္းငါးေယာက္ႏြင့္ အတူစားေပမဲ့လၫ္း အႏၲီထားရဲ႕ေအနာက္ေန သူ႔ရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းအလြကို ၾကၫ့္ေနမိတယ္ ။ အရငၲဳႏ္းက ဘာစိတၼြမရိြေပမဲ့လၫ္း တစၡါစားဖူးေတာ့လၫ္း သိတဲ့အတိုင္းပါဘဲ အဲ့ဒီစိတ္ လူတစၠိဳယႅဳံးကိုစိုးမိုးေနတယ္ ။ အႏၲီထားႏြင့္မ္ကႅဳံးခ္င္း ဆုံမိေတာ့လၫ္း အႏၲီထားကို မၾကၫ့္ရဲ႕ဘဲ အၾကၫ့္လဲျၽထားမိတယ္ ။ သူကလၫ္း ေမန႔ညက ဘာမြ မ်ဖစၡဲ့သလိုဘဲ ပုံမြႏႅိဳဘဲ ဆကၦံေတာ့မြ စိတ္သက္သာရာ ရၾသားမိတယ္ ။ အားလုံးစားေသာက္ၿပီးအိပၠိဳ ်ပႏႅာခဲ့ၾကတယ္ ။
ေအဖက ကုမဏၰီကလူႀကီးဆိုေတာ့လၫ္း နယၠိဳၾထၾက္သားရင္ ၁၀ ရက္ေလာက္ၾကာတတၱယ္ ။ သူငယၡ္င္းေၾတ ေရာကႅာၿပီး ေပ္ာ္ၾေကပမဲ့ ၾကၽႏ္ေတာၠဖ္ားေေနတာ့ ၅ ေယာကၢိမ္း်ဖစၲဲ့ မိုဘိုင္းလီဂ္င္ေဆာ့ေတာ့ ႏိုငၸဲၾကနၫ္းတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠ မိးဘိုငႅီဂ္င္ေဆာ့ရင္ MPV ထက္ SAVE ကို ေရအာင္ယဴေတာ့ ေသရငႅၫ္းတအားေသၿပီး အႏိုင္ရတာမ္ားၾကတယ္ ။ အဲ့ေန႔ေကတာ့ ၾကၽႏ္ေတာ္ေခါင္းကိုက္ေတာ့ အ႐ြံဳးပဲျေၾတ႔ၿပီး သူတို႔်ပျႏ္သားၾကတယ္ ။ သူတို႔်ပျႏ္သားၿပီး ၁၅ မိနစ္အၾကာမြာ အႏၲီထား ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕အိမၠိဳ ေရာကႅာတယ္ ။ အိမၲံခါးေခါက္ေတာ့ ၾသားၿပီးျဖင့္ေပးတယ္ ။ အႏၲီထားက အိမၴဲကို ဝငႅာၿပီး ” သား ေနေမကာင္းဘူး ၾသၾယ္သယ္ေ်ပာလို႔ လာခဲ့တာ ” လို႔ ေ်ပာကာ အိမၴဲကိုဝငႅာတယ္ ။ ဟုတ္အႏၲီထား လို႔ေ်ပာကာ ဆကၱီကိုၾသားေတာ့ အႏၲီထားက ” ေနေမကာင္ရင္ အိပ္ရာကို ၾသားကာနပါသားရယ္ မင္းက ေေလၾကာင့္ထငၲယ္ အႏၲီထားႏြိပ္ေပးမယ္ သားေရ့္ကၾသား ” ေ်ပာကာ ၾကႏ္ေတာ့ရဲ႕အခႏ္းဆီကိုဘဲ ၾသားလိုက္ၾကတယ္အခႏ္းထဲေရာက္ေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း အိပ္ယာေပၚတကၠာ ပကႅက္အိပ္ေတာ့ အႏၲီထားက ” သားေမ္ာက္ေပး” လို႔ဆ်ပာေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ေခါင္းအုံေပၚမာလကၸိဳက္ၿပီး ေခါင္းေထာငၠာ ေမာက္ေပးလိုကႅိဳကၱယ္ ။ အႏၲီထားက ဇတ္ေၾကာ ဆဲျေပးေတာ့ ေခါင္းမူးတာနၫ္းနၫ္းသက္သာၾသားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ သက္သာလာၿပီး အႏၲီထား လို႔ေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕လကၠ ေ်ခေကနစၿပီး ႏိြပၷယ္ေပးတယ္ ။ ေလခ္ၪ္ေၾတတကၠာ သက္သာၾသားတယ္ ။ ေခါင္းကိုကၱာသက္သာၾသားၿပီး လီးေကတာငႅာတယ္။ အဲ့ဒါကမြျဂက္တာ အႏၲီထားက ” ပကႅက္ေေနပး ” ေ်ပာေတာ့ အၾတင္းခံေဘာင္းဘီ ဝတၼထားေတာ့ ညီေလးက သူ႔ရဲ႕ႏူညံ့တဲ့လက္ ႏိြပၷယၼဴေၾကာင့္ လီးေကၾသးတဒုတၵဳတၡဳႏၠာ ေတာင္ေနၿပီ အႏၲီထား သားအဆင္ေ်ပပါၿပီ ေ်ပာေပမဲ့သူက အတင္းဘဲ ပကႅက္ေန ခိုင္းေတာ့ ပကႅက္ေနလိုက္ေတာ့ မိုးေပၚေထာငၡ္င္ေနတဲ့လီးက ၾလတႅျပၡင့္ရၾသားေတာ့ ရာ႐ြားကဒုံးက္ၫႅိဳ ေအမရိကႏၠိဳလၫ္း ဂ႐ုမစိုကၻဲ သူေထာငၡ္င္သလို ေထာင္ေေနတာ့တယ္ ။ အႏၲီထားလဲ မိုးေပၚေထာင္ေနတဲ့ညီေလးကို မ္ကႅဳံးမလဲၾဘဲစိက္ၾကည့ၱယ္ ။
ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ႐ြက္႐ြက္ႏြင့္်ပႏ္ေမြာကၠာေနဖို႔လုပ္ေတာ့ အႏၲီထားက ေမမြာက္ေစဘဲ ညီေလးကို ေဘာင္းဘီေအပၚေကန ျပတ္သပ္ ေေပတာ့ လီးကပိုၿပီး ဟိုရမ္းီရမ္းႏြင့္်ဖစႅာတယ္ ။ ေယာကၠ္္ားကႏိုင္ငံ်ခားေသဘာသား ဆိုေတာ့ သူလၫ္းဆာေလာင္ေနပုံပါဘဲ ။ သူကျပတ္သပ္႐ုံမကဘဲ ေဘာငၻီေဇ့ကိုဆဲျခ္ၿပီး ညီေလးကိုထုတ္ၾကၫ့္ကာျဂင္းတိုက္ေပးတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ႏုတၠ “” သားရယ္ “” လို႔ ေ်ပာၿပီး ၾကၽႏ္ေတာ့ကိုၾကၫ့္ လက္ေနာကၱစၻက္ႏြင့္ ပါးကိုဆဲႀလိမႅိဳကၱယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း အႏၲီထားကို ဆဲၾကာႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းတယ္ ။ သူကလၫ္း အားက္မခံလြ္ာကိုၾသင္းကာ ၾကၽႏ္ေတာ့လြ္ာကိုလာထိကာ ကစားေပးတယ္ ။ သူ႔ကိုနမ္းတာရပႅိဳက္ၿပီး သူ႔ကိုအိပ္ရာေပၚလြဲခ္ “” အႏၲီထား ၾကၽႏ္ေတာႅဳပၡ္င္ၿပီဗ္ာ “” လို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူကပါးကို ဆဲျၿပီး “” မင္းကို ဘယ္သဴကမလုပၷဲ႔လို႔ တားေနလို႔လဲ “” လို႔ ်ပႏ္ေ်ပာကာ သူကထၿပီး သူ႔ရဲ႕အဝတ္အစားေၾတကို ျခၽတႅိဳကၱယ္ ။ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း အဝတ္အစားေၾတကို ျခၽတႅိဳကၱယ္ ။ သူ႔ကို ပကႅကႅြဲခ္လိုက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ေအပၚေကန လက္ေထာကၠာ ေမြာကၡ္လိုကၱယ္ ။ ေဒါေသၾတၾထက္ၿပီး အနီးေရာင္ေတာက္ေနတဲ့လီးကို အႏၲီထားရဲ႕ေစာကၹဳတၦီမြာေတ့ကာ ၾသင္းလိုကၱယ္ ။ သူရဲ႕အရၫ္ေၾတစိုေနလို႔ ေအပၚကိုေခ္ာၠာ ၾထၾက္သားတယ္ ။ “” လုပၡ္ငၲာလၫ္းဗ္ာ လုပႅိဳက္ေတာ့လၫ္း တလႊဲႀကီး “” ေ်ပာုာ သူ႔လက္ႏြင့္ကိုငၠာေပးတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ေဆာင့္ကာၾသင္းလိုက္ေတာ့ အဆုံးထိကို ဝျင္သားတယ္ ။ “” အား..သားရယ္.. အရမ္းဘဲ ဒီမြာေအာင့္ၾသားတယ္ “” လို႔ သူေက်ပာေတာ့ “” ေဆာ္ရီပါ အႏၲီ “” ေ်ပာၿပီး မလုပၻဲ သူ႔ကို ႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းေတာ့ သူက ေက္ာ့ကိုလက္ႏြင့္ေအပၚသတ္ေပးတယ္ ။ အနမ္းကိုျခာလိုက္ၿပီးမြ “” ပထေမတာ့ ်ဖၫ္း်ဖၫ္းဘဲလုပ္ေနာ္ မင္းလီးက အႏၲီေယာက္္ားထက္ ပိုႀကီးတယ္ “” လို႔ ေ်ပာေတာ့ ရင္ေၾတ ခုျႏ္သားတယ္ ။ “” ဟုတၠဲ့ပါ အႏၲီ “” လို႔ေ်ပာၿပီး ်ဖၫ္း်ဖၫ္းခ္င္းဘဲ လုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။ ေယာက္္ားက ၆ လ ၁ ႏြစ္ ေသဘၤာတက္ေေမတာ့လၫ္း သူကဆာေနမြာေပါ့ေၾတးမိတယ္ ။ ေကလးႏြစ္ေယာက္ေျမးထားေပမဲ့လၫ္း ဗိုကၡဲျ ေျမးထားသူ်ဖစ္သလို တစႅကၠိဳင္ ဂ္ပႏ္အမ္ိဳးစားအဖုတ္ႀကီးမို႔ စီးၿပီးက္ပ္ေနတာဘဲ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ၂ မိနစ္ေလာက္သာ ်ဖၫ္း်ဖၫ္း လုပ္ေပးၿပီးေနာကၼြာ သူ႔ႏုတၡမ္းကိုနမ္းၿပီးေတာ့ ်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္လုပၠာ ၿပီးၾသားတယ္ ။
သူ႔ေစာကၹဳတၳဲကို အရၫ္ေၾတပႏ္းလိုက္ေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာ္ၿပီးၾသားတာကို သူသိၿပီး “” အႏၲီလၫ္း ၿပီးခါနီၿပီ သားရယ္ သားက ်မႏ္်မႏ္ၿပီးၾသားတယ္ “” ေ်ပာေတာ့ မခံခ္ငၥိတ္်ဖစႅာၿပီး သူ႔ရဲ႕အထဲေကန လီးကိုမထုတၻဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ ်မႏ္်မႏၻဲေဆာင့္လုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။ လီးကက္င္ေပမဲ့လၫ္း သူ႔ကိုဆကႅဳပ္ေတာ့ သူၿပီးၾသားမြဘဲသူ႔ေအပၚမြာ မိြႏ္းကာေနလိုကၱယ္ ။ သူကလၫ္း ၾကၽႏ္ေတာ့ကိုတငၠ္ျပၥာ ဖကၳားတယ္ ။ တက္သစၥလူငယ္်ဖစ္သလို ဂ္ိဳးကလၫ္းေထာငၲဲ့အျရယၼိဳ႕ သူ႔ရဲ႕ေစာကၹဳတၳဲမြာစိမၴားတဲ့လီးက ေပ္ာ့မၾသားဘဲေထာင္ေနတယ္ ။ သူ႔ကိုေအပၚေကနၿပီး စတငၠာ်ဖၫ္း်ဖၫ္းခ္င္းလုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။သူကလၫ္း်ပႏ္ၿပီးေတာ့ ေအာေကၠနပင့္ကာခံေပးလာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ကိုႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းၿပီး ေအပၚေကနလုပၲာကိုရပ္ၿပီး ထိုငႅိဳကၠာ သူ႔ရဲ႕ေ်ခႏြစ္ေခ္ာင္းကို ခါးမြာတင္ၿပီးသူ႔ႏို႔ကို ဆုပၠိဳငၲယ္ ။ ညိဳ႕မ္ကႅဳံးႏြင့္ၾကၫ့္ေနတဲ့သူ႔ကို ်ပႏၠာၾကၫ့္ၿပီး ႏို႔ကိုဆုပၠိဳငၠာ ၾကမ္းၾကမ္းႏြင့္်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္လုပ္ေပးတယ္ ။ သူက အားက္မခံ ်ပႏ္ၿပီးေတာ့ ညီးသံေလးႏြင့္ေ်ပာလာတယ္ ။ “” အား..ရီြး..ေအာင္ေဇာ္ရယ္.. အႏၲီေကာင္းေနၿပီ ်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္ေပး အား..”” လို႔ ညီးရင္းႏြင့္ စၫ္းခ္က္ညီေအာင္ သူကလၫ္းလၫ္း လုပ္ေပးတယ္ ။ သူ႔ႏို႔ကိုဆုပၠိဳငၲာကိုဖယႅိဳကၠာ သူ႔ရဲ႕ေပါငၠိဳတင္းတင္းဖက္ၿပီးေဆာင့္လုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။ ၿပီးခ္ငၥိတၠ်ဖစႅာတယ္ သူရဲ႕ႏို႔က ေ်ပးၾလားေနတာကိုၾကၫ့္ၿပီးေတာ့ အာ႐ုံေ်ပာင္းကာ ေဆာင့္လုပ္ေပးလိုက္ေတာ့ သူရဲ႕လက္သၫ္းေၾတႏြင့္ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕လကၠိဳညစၠာ ဒုတိယအႀကိမ္ၿပီးၾသားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ဆက္ၿပီး တင္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ “” အား..အႏၲီထား.ၾကၽႏ္ေတာ္ၿပီးေတာ့မယ္ အား. “” လို႔ သူ႔ကိုေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူက လိႈက္ေမာသံေလးႏြင့္ “” ၿပီးလိုက္သား..အႏၲီအထဲမြာ ၿပီးလိုက္ အႏၲီသားေၾကာ်ဖတ္ၿပီးသား “” လို႔ သူက ်ပႏ္ေ်ပာေတာ့ ခႏၵာကိုယၳဲေကန လြၫၸတ္ေနတဲ့ေၾသးေၾတဟာ သူ႔အထဲကိုစုၿပီးပႏ္းလိုက္သလား မြေတ္ရလာက္ေအာင္ ပႏ္းလိုကၱယ္ ။ သူ႔ေအပၚကိုေမြာကၡ္လိုက္ေတာ့ သူက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ဆံပင္ေၾတကိုျပတ္သပ္ေပးၿပီး နဖူးကို်ဖၫ္း်ဖၫ္းေလးႏြင့္အခ္ိႏ္ေတာ္ၾကာေအာငၻဲ နမ္းေပးလာတယ္ ။ အရာသာကိုေၾတရိြသူႏြင့္ ဇရက္ေတာငၸံက္ိဳးေၾတ႔ေတာ့ အဲ့ေနက ေနာကၳပ္ႏြစၡ္ီ လုပႅိဳက္ၾေကသးတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ဟာ အႏၲီထားႏြင့္အႏၲီမိုးတို႔ရဲ႕ အခ္စ္ေတာ္်ဖစႅာခဲ့တယ္ ။
သူတို႔ရဲ႕အိမၠိဳၾသားလို႔ လူ႐ြင္းရင္အဝတ္အစားေၾတျခၽတ္ၿပီး ေနရာစုံလုပ္ၾကသလို လူမ႐ြင္းရင္ ၾကၽႏ္ေတာ့အိမၼြာလုပ္ၾကတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ့အိမၼြာ ေအဖကေအနသိပၷၫ္းေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာ့အိမၼြာ လုပ္်ဖစၲာမ္ားပါတယ္ ။ သူငယၡ္င္းေၾတမရိပၼိၾကဘူးေလ ။ ေက္ာင္း်ပျႏၹင့္မြဘဲ အႏၲီတို႔ႏြင့္ေဝးၾသားခဲ့ရတယ္ ။ ေအဖကအလုပ္ ေ်ပာင္းကာ ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕မြာ ေနၾကတယ္ ။ ရႏၠဳႏ္ေရာက္ေတာ့ ေအဖက အရင္အိမၠိဳေရာင္ၿပီး ေ်မာကၵဂုံဘကၼြာ တိုကၡႏ္းတစၡႏ္းကို ဝယႅိဳက္ေတာ့ အဲ့ဒီမြာေနရတယ္ ။ ရႏၠဳႏၼြာက သိတဲ့အတိုင္းဘဲေလ ေဘးအခႏ္းမြာ ဘယ္သဴေနမြႏ္းေတာင္ မသိၾကဘူး ။ ေအဖက အလုပ္ႏြင့္ နယၠိဳ ၾထက္သလို ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း တကၠသိုလၱက္ရတယ္ ။ တကၠသိုလၠိဳ ေရာက္ေတာ့ သူငယၡ္င္းအသစ္ ၃ ေယာက္ ရတယ္ ။ ်ဖဴေျဖးလို႔ေခၚတဲ့ တစ္ေယာက္ရယ္ ပိုးဟပ္်ဖဴရယ္ ေနမ္ိဳးရယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ေလးေယာကၠ စားေသာက္ေနာက္ၾကရင္းႏြင့္ ငယ္သဴငယၡ္င္းေၾတလို ချင္သားၾကတယ္ ။ ်ဖဴေျဖးက အသားမၫ္းတယၺ္ ။ သူက ကုလားေလ သူ႔အသားအရၫၠ မီးေၾသးႏုေရာငၧိဳေတာ့ သူ႔ကို ခ္စၥႏိုးႏြင့္ ်ဖဴေျဖးေခၚၾကတယ္ ။ ေနာကၱစ္ေယာက္ ပိုးဟပ္်ဖဴက တ႐ုတၺ္ အသားေၾတက စကၠဴလို်ဖဴၿပီး လမ္းေလ္ာက္ရင္ ဘယ္ေနမြာထိုးလဲၾသားမလဲထင္ရတဲ့လူနာလို အဲ့ေၾကာင့္သူ႔ကို ပိုးဟပ္်ဖဴလို႔ေခၚၾကတယ္ ။ ေနမ္ိဳးေကတာ့ မ္ကႅဳံးႏြစႅဳံးက ဘယၱစႅဳံးညာတစႅဳံး ဆိုေတာ့ သူၾကၫ့္ရင္ ၃၆၀ ‘ ကို ်မငၲဲ့အၾတက္ နယၠအမ္ိဳးေၾတ ဘာလုပ္ေနတယၦိဳတာကို ်မင္ႏိုငၲယႅိဳ႕ ေစနာက္ရာမြ ေနမ္ိဳး်ဖျစ္သားတယ္ ။ ်ဖဴေျဖးအမေၫၠတာ့ ၾထႏ္းလင္းသူတဲ့ ဟားဟား တကယၠိဳ ၾထႏ္းလင္းတဲ့ အသားေရာငၠိဳ ပိုငၧိဳငၲယ္ေလ ။ ပိုးဟပ္်ဖဴအမၫၠ ေ႐ြာင္႐ြင္းတဲ့ တ႐ုတ္အမၫ္ ်မႏၼာအမေၫၠတာ့ ထက္ေအာငၸါ ။ ေနမ္ိဳးရဲ႕အမေၫၠတာ့ ေနမ္ိဳးပါဘဲ ။ ၾကၽႏ္ေတာ့ကို သူတို႔က သရဲေလးဘဲ ေခၚၾကတယ္ ။ တကၠသိုလၼြာ တပတ္အၾတင္းမြာ ချင္သားေပမဲ့ ညီအကိုအရင္းေၾတလို်ဖျစ္သားၾကတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ့အိမၼြာက ၾလတႅပ္ေတာ့ ပိုးဟပ္်ဖဴ ယူလာတဲ့ေအာ့ကားေၾတၾကၫ့္ ၿပီးရင္ ဘယ္ေစာၠိဳ ဘယႅိဳလိုးလိုက္ရရင္ ေကာင္းမြာဆိုတဲ့ ေက္ာင္းေကစာ္ေၾတရဲ႕အမၫ္ေၾတကိုျရကၠာ ေ်ပာၿပီး ေပ္ာ္ေပ္ာ္ေနၾကတယ္ ။ ေတန႔ေတာ့ ်ဖဴေျဖးက သူ႔အမရဲ႕မဂေလၤာင္ရိြတယ္ ေ်ပာၿပီး သူ႔အိမၠိဳေခၚၾသားတယ္ ။ ်ဖဴေျဖးတို႔ကအရမ္း ခ္မ္းသာၾကတယ္ ။ သူေအဖမြာ ကုမဏၰီႏြစၡဳေတာင္ရိြတယ္ ေက္ာင္းကိုလာရငႅၫ္း လကၦပ္ႀကီးႏြင့္ကိုလာတာ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ေကတာ့ သူတို႔အထဲမြာ အဆင္းရဲဆုံးမိသားစုလို႔ ေ်ပာလို႔ရတယ္ ။
ဇတႅမ္းေတာင္ ပ္ၾက္သားသလား မသိဘူး ကဲ့်ပႏၥမယၺ္ာ ။ ်ဖဴေျဖးရဲ႕အိမၠိဳ ေရာၾက္သားေတာ့ သူတို႔အိမ္ေ႐ြ႕က ်ခံၾကကႅပ္ႀကီးထဲမြာ စားပဲျခုံေၾတစီရံၿပီးေတာ့ ခ္ထားတယ္ ။အိမၠလၫ္း နႏ္ေတာ္အလားဘဲဗ္ာ နၫ္းတာႀကီးမဟုတ္ အခႏ္း ၆ ခႏ္းအထိရိြတယ္ ။ ႏြစၴပ္ လုံးခ္င္းတိုက္ႀကီးေလ ။ သူ႔ရဲ႕အမႏြင့္ သူ႔ေယာေကၹလာင္းကို မိတၦက္ေပး ၿပီးမြ သူ႔ေအမကို မိတၦက္ေပးတယ္ ။ သူ႔ေအမက ကုလားဆက္ေလးႏြင့္ အသားကို ေျဖးကာဝင္းေနတာပါ ။ သူႏြင့္က လားလားမြမတူဘူး ။ မိတၦက္ၿပီးေတာ့မြာ အႏၲီသီတာ ေကနၿပီး သူ႔ကို ်ဖဴေျဖးက ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ေၾတေအၾကာင္းကို ေ်ပာ်ပထားေၾကာင္းေ်ပာလာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕က အၿငိေမၼနဘဲ ကူညီကာ လုပၠိဳေပးေတာ့ သူတို႔မိသားစုေၾတက အရမ္းချင္သားၾကတယ္ ။ ပိုးဟပ္်ဖဴ ေအဖကိုေၾတ႔လိုကၼြ ေအဖတူသားဆိုတာသိလိုက္ရတယၺ္ ။ မီးေၾသးခဲရဲ႕ အႏုေရာင္ႏြင့္အရင္ၾကားထဲက လူႀကီဗ္ ။ သူ႔အမၫၠ ၾထနးေတာကၱဲ့ ဟားဟား တကယၠိဳမီးၾထႏ္းရင္ အနက္ေရာငႅဲ့ၿပီး ေတာကၼဲ့သူေလ ဟား..ဟား.. သူတို႔အမမဂေဆၤာငၼြာ ကူညီရင္းႏြင္း အၾထက္အဝငၲိဳင္းမြာ အႏၲီသီတာႏြင့္ ၾကၽႏ္ေတာၠၾသားၿပီးေတာ့ ေနရာလုရတာ ၾကဳံတယ္ ။ တံခါးတစၡဳမြာလူႏြစ္ေယာက္ ျပတၱိဳက္သလိုဘဲ စားပဲျေၾတယူၿပီးၾထကႅာရင္ ႏြစ္ေယာကၱဴေတာ့ တစၡါတရံ ေတတာငၧစၠ အႏၲီသီတာရဲ႕ ေပ္ာအိေနတဲ့ႏို႔ကိုၾသားတိုကၼိတယ္ ။ စားဖူးေတာ့အရသာသိေေနတာ့လၫ္း သူရဲ႕ေအနာေကၠန ဟင္းပဲျေၾတလိုက္ေပးသလိုႏြင့္ ေဘာၵီကို လြမ္းခ္ိဳးၾကၫ့္တယ္ ။ ဗိုက္ေခါက္ နၫ္းနၫ္းၾထက္႐ုံကလဲႊလို႔ ႏို႔ေရာဖင္ေရာ ေ်ပာစရာကို မရိြတာဗ္ာ ။ အၾတင္းခံေဘာင္းဘီက ေအကာင္းစားမို႔ ေတာၱႏ္႐ုံေဘာငၻီဆိုရင္ ်ပဲကာ လီးေကငါ့ၾထက္ေနမြာ ေအသခ္ာဘဲ ။ သူ႔အမလၫ္း အရမ္းေခ္ာေတာ့ စိတ္ႏြင့္ကို သမီးေရာေအေမရာ ်ပစၼြားေနမိတယ္ ။အဲ့လိုႏြင့္ မဂလၤာပဲၾလာ သမိးေစာင့္အႀကိဳက ၿပီးၾသားတယ္ ။ လူက ရငၷီးတဲ့အိမၷားေၾတမို႔ စားပဲၿဝိုင္းက ၇ ဝိုင္းေလာက္သာရိြတာကို ်ဖဴေျဖးက ဒါေဘာ္ ဘလက္ အရကၱစႅဳံးယူလာၿပီး စားပဲၿဝိုင္းမြာ ထိုငၠာ လူေလးေယာကၠစ္ၾကတယ္ ။ အမအလိုးခံရမြာကို ေအတာ့ေပ္ာ္ေနတဲ့ ်ဖဴေျဖးက အမ္ားကစၠာ အရငၧဳံးမူးၾသားတယ္ ။ ပိုဟပ္်ဖဴက လူသာပိႏၸိႏ္ႏြင့္ေရဂါသၫ္ အရကၠ္ေတာ့ ေရေမရာဘူး ကစႅိဳကၱာဘဲ ။ ေနမ္ိဳး က သိေပၼသာက္ႏိုင္ေတာ့ သူလၫ္းမူးၾသားတယ္ ။ ်ဖဴေျဖးအမ ေရႊစငၠအရက္ေနာကၱစႅဳံးေပးလာေတာ့ ေအးေဆးဘဲ ေရခဲေရာကာ ၾကၽႏ္ေတာ္ေသာက္ေပမဲ့ ေရေမရာဘဲ ပလိႏ္းကစၲဲ့ ပိုးဟပ္်ဖဴလၫ္း ေမြာၾက္သားတယ္ ။ သူက ေအကာင္းစားေေၾတသာကႅာတာေလ ။
ၾကၽႏ္ေတာၠ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ၿမိဳ႕မြာေနတုႏ္း ခ္က္အရက္ အဦးရၫ္ေသာကႅာတာမို႔ ဒါေၾတ ေအးေဆးလို႔ေတာင္ေ်ပာလို႔ရတယ္ ။ ခ္က္အရကၠ မီး်ခစ္ေလးႏြင့္တိုက္ရင္ေတာင္ မီေထလာငၲာကိုဗ္ ။ တ႐ုတ္ေၾတက သိုင္းကားေၾတ မြာ ဝါးျရကၥိမ္းအရက္ ေအကာင္းဆုံးေ်ပာတာကို ေသဘာက္ၿပီး ၾကၽႏ္ေတာၠ ခ္က္အရကၠိဳ ဝရဇိႏႅိဳ႕ေပးထားတယ္ ။ အရက္ဠီကာျဖင့္ သလိုေတာင္်ဖစ္ေနၿပီ ။ ပထမဦးဆုံး ်ဖဴေျဖးႏြင့္ေနမ္ိဳးကို အခႏ္းထဲကိုပို႔ၿပီး ဆက္ေသာက္ေနၾေကတာ့ ပိုဟပ္်ဖဴမူးေတာ့ ပိုးဟပ္်ဖဴကိုၾတယ္ ေနမ္ိဳးရဲ႕အခႏ္းကို ပို႔ေပးကာ ်ဖဴေျဖးအခႏ္းမြာဘဲ ဝင္အိပႅိဳကၱယ္ ။ ေတရးႏိုးၿပီး ေရအေဝသာကၠာ ေသးၾသားေပါကၱယ္ ။ ်ပႏ္ၿပီး ၾထကႅာေတာ့ အႏၲီသီတာႏြင့္ဆုံတယ္ ။ လူကလၫ္း အရက္ရိြႏ္ႏြင့္ရီတီတီ်ဖစ္ေနတာ အႏၲီသီတာရဲ႕ ညဝတ္အိပၲဲ့ဂါဝႏၠလၫ္း ပါးပါးေလးဆိုေတာ့ ဘာအၾတင္းခံမြ ဝတၼထားတဲ့သူ႔ရဲ႕အလြကို အတိုင္းသား်မင္ေနရတယ္ ။ သူက အိမ္သာခႏ္းထဲကိုဝျင္သားတယ္ ဂ္ကႅၫ္းခ္သံမၾကားလိုက္ေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း အိမ္သာထဲကိုဝငႅိဳကၱယ္ ။ ေရခ္ိဳးခႏ္းႏြင့္ အိမ္သာက တဲျရကၼိဳ႕ ေဒါင့္ေလးကပၠာ သူေသးေပါကၱာကို ေစာင့္ေနလိုကၱယ္ ။ တ႐ြဲ႐ြဲႏြင့္ သူလၫ္း ေအတာၠိဳေသးေပါကၡ္ငႅိဳ႕ ဆင္းလာပုံဘဲ ။ သူေရးေဆးၿပီး အ်ပျငၴက္ေတာ့ သူ႔ကိုဆဲၾကာ နံရံမြာကပ္ၿပီး ႏုတၡမ္းခ္င္းနမ္းလိုကၱယ္ ။ ပထေမတာ့သူက ႐ုႏ္းကႏ္ ေပမဲ့လၫ္း လြ္ာခ္င္းထိေၾတ႔ကာ ကစားပးလိုက္ေတာ့ သူ႔လကၠၿငိျမ္သားတယ္ ။ အကူညီလုပ္ေပးတုႏ္းက ေမတာၱဆျပတၱိဳကၡဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ေစာကၹဳတ္ႀကီးကို အခုေတာ့ အဝတ္ႏြျစႅာ်ခားကာ ဖိကပ္ၿပီး ျပတၱိဳက္ေပးထားတယ္ ။ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း အခ္ိႏ္သိပၼဆဲၾဘဲ ေဇ့ကို ်ဖဳတၠာ လီးကိုထုတႅဳိုကၱယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ေစာကၹဳတ္ႀကီးထဲကို ဖိကာ နမ္းရင္းႏြင့္ေဆာင့္ၾသင္းေပးလိုကၱယ္ ။ စီၿပီးတင္းက္ပ္ေနတယ္ ဒါေတာငၼြ အရၫ္ေၾတစိမ့္ၾထက္ေနလို႔သာေပါ့ ။ သူ႔ရဲ႕လက္ေတာၾက ေက္ာ့ေပၚမြာ ဓတႅိဳကၱဲ့သူလို ျပတ္သပၠာ ေပးလာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ကို ေအာၼြာစိုးတာေၾကာင့္ နံရံမြာကပ္ၿပီး မတၱပၠိဳေဆာၳၫ့္လိုကၱယ္ ။ သူက အနမ္းကိုရပ္ၿပီး “” ေမာင္..မေမမာတာ္ၾကယ္ “” လို႔ေ်ပာေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း အရမ္းေပ္ာ္ၾသားတယ္ ။
သူ႔ကို ေရခ္ိဳးခႏ္းရဲ႕ၾကမ္း်ပင္ေပၚမြာ လြဲခ္ကာ ေဘာင္းဘီကိုျခၽတ္်ပစႅိဳကၠာ လီးကိုသူ႔ေစာက္ေဖာင္းႀကီးထဲကို ထိုးထၫ့္လိုက္ေတာ့တယ္ ။ “” အား..ေမာင္ရယ္ “” လို႔ ညီးသံေလး ၾထကႅာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ရဲ႕ေအပၚေကန သူ႔ကိုနမ္းရင္းႏြင့္်မႏ္်မႏၻဲ ေဆာင့္လုပ္ေပးလိုကၱယ္။ သူ႔ေစာကၹဳတၳဲေကန ညစ္ညစ္ေပးၿပီးေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာ့ေက္ာ့ကို လက္သၫ္းႏြင့္ကုပၠာ ၿပီးၾသာတယ္ ။ “” အား..ေမာင္ရယ္ “” လို႔ ညီးၿပီးၿငိျမ္သားတယ္ ။ သူ႔ကို ဆကႅက္ၿပီး အခက္ ၄၀ ခႏ္႔ေဆာင့္လုပ္ၿပီး သုတ္ရၫ္ေၾတ သူ႔ေစာကၹဳတၳဲကို ပႏ္းကာ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ၿပီးၾသားတယ္ ။ ႏြစ္ေယာကႅဳံးေအမာေ်ေပတာ့မြ အဝတ္အစားေၾတ်ပႏ္ဝတႅိဳက္ၾကတယ္ ။ အႏၲီသီတာက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ပါးႏြင့္ ႏုတၡမ္းကိုနမ္ၿပီး သူက “” လူကို ဘယ္အခ္ိႏၠတၫ္း ဒီလိုလုပ္ေခ္ာင္းေနတာလဲ မသိဘူး လူဆိုးေလး “” လို႔ ေ်ပာကာ သူ႔အခႏ္းကို ်ပျႏ္သားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ အခႏ္း်ပႏႅာေတာ့ ်ဖဴေျဖးက ပုဆိုးကလၫၸင္ေပၚေရာက္ေနၿပီး လီးမဲမဲက ေပၚေနတယ္ ။ အဲ့ေကာငႅီက ၾကၽႏ္ေတာ့ထက္ ၂ လကၼ ေလာကၱိဳမြာကို သိလိုကၱယ္ ။ တ႐ြဴး႐ြဴးႏြင့္ အိပ္ေပ္ာ္ေနတဲ့ သူေဘးကဆင္းကာ ကုလားထိုင္ေပၚမြာဘဲ အိပႅိဳက္ေတာ့တယ္ ။ မနက္ ေစာေစာ ႏိုးလာၿပီး အဝတိအစားေၾတလြဲကာ မဂလၤာေဆာငၼဲ့ေဟာၱယၠိဳ ၾသားလိုက္ုကတယ္ ။ အႏၲီသီတာေကတာ့ တစၡါတစၡါ သူ႔ေယာက္္ားရဲ႕အလစၼြာ မ္ကႅဳံးႏြိပ္်ပလိုက္ေသးတယ္ ။ ပဲျၿပီးၾသားေတာ့ အႏၲီသီတာက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ဖုႏ္းနံပါတၠိဳ ေတာင္းတယ္ ။ သူက “” ဖုႏ္းဆကႅိဳကၼယ္ ေမာင္ “” လို႔ နားမြာကပၠာ တိုးတိုးေလး ေ်ပာၾသားတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ေန သူ႔ရဲ႕ဖငၠိဳၾကၫ့္ၿပီးေတာ့ ဟင္း ေနာကၱစၡါဆိုရင္ အဲ့ဖင္ႀကီးကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာငၠိဳ လိုး်ပစႅိဳကၼယ္ ေၾတးကာ ၾကၫ့္ေနလိုကၱယ္ ။ ်ဖဴေျဖးအမ မဂလၤာေဆာင္ၿပီး ၂ ရက္အၾကာမြာ အႏၲီသီတာက ဖုႏ္းဆကႅာတယ္ ။ သူက ေဟာၱယၠိဳ မၾသားခ္ငၻဴးလို႔ ေ်ပာေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕အိမႅိပၥာကို ေပးကာ ခ္ိႏ္းထားလိုကၱယ္ ။ ကံေကာင္းတယၺ္ အႏၲီသီတာ ဖုႏ္းဆက္ေတာ့ ေဘးမြာ သူ႔သား်ဖဴေျဖးက ရိြေနတယ္ေလ ။ ခဏၰၾကာ ေအဖႏြင့္ငါ ဖုႏ္းေ်ပာအုံးမယ္ လို႔ ေ်ပာကာ အလြမ္းေဝးတဲ့ေနရာေရာကၼြဘဲ အိမၠိဳ ခ္ိႏ္းလိုကၱယ္ ။
သူတို႔ဆီ ်ပျႏ္သားေတာ့ ်ဖဴေျဖးက သူ႔ေစာ္ႏြင့္ခ္ိႏ္းကာ ႐ုပ္႐ြင္ၾကၫ့္ဖို႔ ေခၚေတာ့ မလိုက္ေတာ့ဘူး ေအဖခိုင္းတာလုပၥရာရိြတယႅိဳ႕ ညာကာ အိမၠိဳ တႏ္း်ပႏၡဲ့တယ္ ။ အိမၠိဳေရာက္ေတာ့ ခဏၰအနားယူၿပီး ေရခ္ိဳးကာ လီးကို ဆပ္်ပာႏြင့္တိုကၠာ မ္က္ႏြာသုတၸဝါပတ္ၿပီး ၾထကႅာေတာ့ အိမ္ေ႐ြ႕က ဘဲလၱီးသံၾကားတယ္ ။ တံခါးထျဖင့္ေတာ့ အႏၲီသီတာ်ဖစ္ေေနတာ့ သူ႔ကို တစၡါတၫ္း အိပၡႏ္းကို ေခၚၾသားတယ္ ။ အခႏ္းကိုေရာကၱာႏြင့္ သူ႔ရဲ႕အနကၳမိႏ္ႏြင့္အ်ပာေရာင္အက္ႌကို ျခၽတၡ္လိုကႅိဳကၱယႅ။ သူရဲ႕ေဘာလီကိုျခၽတၠာ ကုတင္ေပၚကို ကုတင္ေပၚ်ဖာ္း်ဖၫ္းေလးခ္ေပးလိုကၱယ္ ။ ၿပီးမြဘဲ သူ႔ရဲ႕အနက္ေရာငၨာပငၲီကို ျခၽတ္ေပးလိုကၱယ္ ။ ေဖာင္းႂၾကကာထၿပီးခုႏ္ေတာ့မဲ့ အတိုင္းဘဲ ်ဖစ္ေနတဲ့ ေစာကၹဳတ္ႀကီးကိုနမ္းေပးလိုကၱယ္ ။ သူက အလိုးခံရမြာမို႔ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ေစာကၹဳတၼြာ ေေရျမးျစတၡဲ့ပုံဘဲ ေျမးရနံ သင္းထုံေနတယ္ ။ ေစာကၹဳတ္ႏြခမ္းႏြစၡဳကို လက္ႏြင့္်ဖဲၿပီး လ္ာဖ္ားေလးကို အၾတင္းသားေၾတကို ေအပၚေအာက္ယက္ေပးလိုကၱယ္ ။ သူက “” အား..ရီြး..ေမာင္ရယ္..”” လို႔ ညီးသံေလးၾထကႅာၿပီးေတာ့ ဆံပင္ေၾတကို ျပတ္သပ္ေပးလာတယ္ ။ သူ႔ကိုယက္ေပးသလိုဘဲ ၾကၽႏ္ေတာၠ လီးကိုျဂင္းတိုကၳားတယ္ ။ လီးက မာၿပီးေတာင့္လာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ႏုတၡမ္းပိုနမ္းၿပီး လီးကို သူ႔ရဲ႕ေစာကၹဳတ္ႀကီး အထဲကို အဆုံးထိ်ဖၫ္း်ဖၫ္းခ္င့္ ေဆာင့္ၾသင္းလိုကၱယ္ ။ “” အား..ေမာင္ရယ္..်ပၫ့္သိပ္ေနတာဘဲၾကယ္ “” လို႔ ညီးလာတယ္ ။ သူ႔ေစာကၹဳတၳဲေကန အရၫ္ေၾတလိုကႅာေတာ့ သူ႔ကို ်မႏ္်မႏၻဲ ေဆာင့္လုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။ သူကလၫ္း ေအာက္ႏုတၡမ္းကိုၾသား ႏြင့္ကိုကၠာ တင္းခံတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း သူ႔ကိုရဲ႕ေအ႐ြ႕ေအနာက္ေ်ပးၾလာေနတဲ့ႏို႔ႀကီးေၾတကို ၾကၫ့္ေနရာမြ လက္ႏြင့္ဆဲၾကာ နသိုးႀကိဳး်ပတ္ေဆာင့္လုပ္ေပးလိုက္ေတာ့ “” အား..ရီြး…ေမာင္ရယ္..ေကာင္းလိုကၱာၾကာ..အား..ရီြး ်မႏ္်မႏ္..မမၿပီးေတာ့မယ္ “” လို႔ ေ်ပာလာေတာ့ အရိြေႏၼလ္ာေတာ့ဘဲ ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင့္လုပၠာ သုတ္ရၫ္ေၾတကို သူ႔ရဲ႕အထဲမြာပႏ္းၿပီး ၿပီးၾသားတယ္ ။သူ႔ေအပၚကို ေမြာကၡ္ကာ ေအမာေ်ဖကာ မိြႏ္းေနလိုကၱယ္ ။ သူက လိႈက္ေမာသံေလးႏြင့္ တင္းတင္းဖကၠာ “” အရမ္းခ္စၲယ္ ေမာင္ရယ္ “” လို႔ ေ်ပာလာတယ္ ။
ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း “” အရမ္းခ္စၲယ္ အႏၲီရယ္ “” လို႔ ႏုေတၠန ၾထၾက္သားေတာ့ သူက “” လူကို ျဖၾတၹတ္ေၾကၿပီ ေစာကၹဳတ္်ပဲေအာင္ ၾကမ္းၾကမ္းလိုးၿပီးမြ အႏၲီလား ေမာင္ရယ္ မမလို႔ဘဲ ေ်ပာင္းေခၚပါၾကယ္ “” လို႔ ေ်ပာလာေတာ့ ဟုတၠဲ့ပါ မမ လို႔ ်ပႏ္ၿပီးေ်ပာင္းကာ ေခၚလိုကၱယ္ ။ သူ႔ေအပၚေကန မိြႏ္းေနတာ ေအမာေ်ေပတာ့ ေဘးကိုလိမ့္ဆင္းကာ ပကႅေကၠလး ေနလိုကၱယ္ ။ အႏၲီသီတာရဲ႕လက္ေၾတက ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ရငၻတ္ေပၚမြာ ျပတ္သပၠာ ကစားေပးေနတုႏ္းမြာ သူက “” ေမာငၠ မမကို သမီးေလးပဲျမတိုငၡင္ညက ခ္စ္ေပးတာ အရမ္းၾကမ္းတာဘဲၾကယ္ မေမလ အဖုတ္ေေၾတတာင္ က္ဥၥပ္ေနတာဘဲ “” ေ်ပာေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း သူ႔ဘကၠိဳ လြၫ့္ကာ ပါးကိုနမ္းလိုက္ၿပီးမြ “” မမက အဲ့ညက ၾကမ္းခ္ငၥရာႀကီးကို ေလြနတာလို႔ ်ပႏၠာေ်ပာလိုကၱယ္ သူက ႏြာေခါင္းကို မနာေအာငၧဲျ နဖူးကိုလက္ႏြင့္ချပၹျဖထုကာ “” မေမလ အဲ့ဒီညက တစ္ႀကိမၲၫ္း အလုပၡံရတာႏြင့္ကို ေမာင့္ခ္ျစ္သားတယ္ သိလား ေမာင္ “” လို႔ သူက ေ်ပာလာေတာ့ ်ပဳံးကာ “” မသိပါဘူး “” လို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့ “” ၾသား လူဆိုးေလး “” လို႔ ေ်ပာကာ အိပ္ရာေကန ထၾသားတယ္ ။ သူရဲ႕ေနာေကၠန ထကာလိုၾက္သားၿပီး အယ္ေနတဲ့သူ႔ရဲ႕ဖင္ၾကားမြာ ညီေလးကိုညႇပ္ေတာ့ “” ေမာင္အရၫ္ေၾတကို လက္ႏြင့္ခံၿပီး ေရခ္ိဳးခႏ္း ၾသားေနတာၾက အရၫ္ေၾတၾကမ္း်ပင္ က္ကုႏႅိမ့္မယ္ “” လို႔ေ်ပာကာ ေနာက္်ပႏၠိဳယ္ႏြင့္ခါကာ ေရခ္ိဳးခႏ္းကို ေ်ပးကာဝျင္သားတယ္ ။ သူ ေ်ပးၾသားေတာ့ တုံခါေနတဲ့ဖင္ႀကီးကိုၾကၫ့္ၿပီး လီးကထပ္ေတာငႅာတယ္ ။ သူ႔ေနာေကၠနလိုက္ၿပီး ေရခ္ိဳးခႏ္းကို ဝငႅိဳကၱယ္ ။ သူက သူရဲ႕အဖုတၠိဳ ဆပ္်ပာႏြင့္ေဆးေနတုႏ္းမြာ သူ႔ကိုလြမ္းၿပီး ဖကႅိဳကၱယ္ ။ “” ဒီမြာေဆးလို႔ မၿပီးေသးဘူး ေမာင္ ခဏၰေစာင့္ “” လို႔ေ်ပာၿပီး သူရဲ႕ေစာကၹဳတၠိဳေရာ ေအျမးေၾတကိုေရာ ေဆးေၾကာတယ္ ။ သူေဆးၿပီးမြ ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ အရၫ္ေေၾတေပနတဲ့ လီးကိုသူ႔လက္ႏြင့္ကိုင္ၿပီး ေဆးေၾကာေပးတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠ သူ႔ကို “” မမ ေမာင့္လီးကို စုတ္ေပးပါလား “” လို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူက ေခါင္းညိြတၠာ လီးကိုလြမ္း ကိုငၠာ စုတ္ေပးတယ္ ။ လ္ာဖ္ားေလးက လီးထိပၠအကဲျေၾကာင္းေလးကို ထိုးၾသင္းၿပီး ဒစၹ္ားကိုႏုတၡမ္းႏြင့္ဖိဖိကာစုတ္ေပးတယ္ ။ “” အား..ေကာငႅိဳကၱာ မမရယ္ “” လို႔ ညီးယူရတဲ့အထိကို အရသာေကာင္းတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ညီးေတာ့ သူက ပိုၿပီးဖိကာစုတ္ေပးတယ္ ။ “” အား.မမ ရပ္ေတာ့ “” လို႔ သူ႔ကိုတားယူလိုက္ရတယ္ ။
သူ႔ကို ဆဲၾထူကာ နံရံမြာကပ္ေစၿပီး သူ႔ေအ႐ြ႕မြာ ဒူးေထာကၠာ ေအ႐ြ႕ကို မို႔ၿပီးေဖာင္းေနတဲ့ေစာကၹဳတၠိဳ လ္ာဖ္ားေလးႏြင့္ေကလာ္ေပးလိုကၱယ္ ။ “အိုး..ေမာင္ရယ္..” လို႔ ညီးသံေလးၾထကႅာတယ္ ။ ေဆးေၾကာထားလို႔ ဆပ္်ပာရနံက သူ႔ရဲ႕အဖုတၠိဳ ေျမးေေနစတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ရဲ႕အရၫ္ေၾတစိုလာေတာ့မြ ထရပၠာ လီကိုကိုင္ၿပီး သူ႔ေစာကၹဳတၳဲသို႔ ေဆာင့္ ၾသင္းလိုကၱယ္ ။ “အား..ရီြး..ေမာင္ရယ္. “” လို႔ ညီးကာ လက္ႏြစၻကၠ လၫၸင္းမြာ တဲၿခိုကာ ေခါင္းကိုပခုံးမြာ တငႅာတယ္ ။ ေ်ခတစၻကၠိဳ ေဘးနံရံမြာကႏၴားေစၿပီး သူ႔ကိုဖိကပၠာ ၾကမ္းၾကမ္းဘဲေဆာင့္လုပ္ေပးလိုကၱယ္ ။ “” အား..ရီြး..ေမာင္ရယ္ “” လို႔ ညီးရင္းပိုၿပီးတင္းတင္းေလးဖကႅာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ကတင္းတင္းဖက္ေလ ်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္ေလ ေဆာင့္လလုပ္ေပးတယ္ ။ သူက “” အား..ရီြး..ေမာင္ရယ္… မမ.. ၿပီးခ္ငႅာ်ပႏ္ၿပီၾကယ္.. အား..ေမာင္ရယ္.. ်မႏ္်မႏ္ေဆာင့္ေပးပါ..အား..ေမာင္ရယ္.. ်မႏ္်မႏ္ “” လို႔ ညီးရင္းႏြင့္ တင္းတင္းဖကၳားတဲ့သူ႔လက္ေၾတက ခါးကိုကိုငၠာ လက္သၫ္းေၾတႏြင့္ညႇစ္ရင္း သူၿပီးၾသားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း သူ႔ကို ေနာကၳပ္ အခ္က္ ၂၀ ေဆာင့္လုပၠာ ၿပီးၾသားတယ္ ။ နံရံမြာကပ္ၿပီး အလုပၡံရတဲ့သူ႔ရဲ႕ ဒူးေၾတက ေပ္ာေျခလာေတာ့ သူ႔ကိုထိႏ္းကာ ေရခ္ိဳးၾကမ္း်ပငၼြာ ႏြစ္ေယာက္သား လြဲကာ ေနလိုက္ၾကတယ္ ။ ေအမာေ်ေပတာ့မြ သူ႔ရဲ႕ေစာကၹဳတၠိဳ ၾကၽႏ္ေတာ္ေကဆးေပးလိုကၱယ္ ။ ေနမထိတဲ့သူ႔ရဲ႕ေစာကၹဳတ္ႀကီးက အကဲျေၾကာင္းတစ္ဝိြကၼြာ နီရဲေနတယ္ ။ သူက “” အဲ့ဒါ ေမာင့္ေၾကာင့္ ေမာငၠ ၾကမ္းၾကမ္းလုပႅိဳ႕ အဲ့လို်ဖစၲာ “” လို႔ ေ်ပာလာတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း သူ႔ကို “” ေမာငၠ ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္ေပးရတာ မမက ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္ေပးတာ ႀကိဳကၱယ္ ဆိုလို႔ေပါ့ “” လို႔ ်ပႏ္ေ်ပာလိုကၱယ္ ။ ေရခိ္ဳးခႏ္းထဲမြာ သူက ကိုယႅကၼ္က္ႏြာသစ္ၿပီး အိပၡႏ္းကို ဝျင္သားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠ ေရခ္ိဳးၿပီး ၾထကႅာေတာ့ သူက သူ႔ရဲ႕အဝတ္အစားေၾတကို ်ပႏ္ဝတ္ၿပီး ၾကၽႏ္ေတာ့ပါးကိုနမ္းကာ အိမ္်ပျႏ္သားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ေညနစာခ္က္်ပဳတၠာ စားေသာကၠာ တခ္ိဳးတၫ္းအိပႅိဳက္ ေတာ့တယ္ ။
ေအဖက နယၠိဳ အလုပၠိစၥႏြင့္ခရီးၾထၾက္သားေတာ့ အိမ္ႏြင့္နီးတဲ့ေဈးေကန ဝယ္်ခမ္းကာ ခ္က္်ပဳတ္ၿပီး စားေသာက္ရတယ္။ အိမၼ္က္ႏြာခ္င္းဆိုငၲိဳကၡႏ္းတံခါး ျပင့္လာေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာ္ၾကၫ့္မိတယ္ ။ အသက္ ၃၉ အျရယ္ အႏၲီတစ္ေယာၾကၳကႅာတယ္ ။ သူက ်ပဳံး်ပၿပီး “” သားက ဒီအခႏ္းကလား “” ေမးေတာ့ ဟုတၠဲ့ပါ အႏၲီလို႔ ေ်ဖလိုကၱယ္ ။ သူက “” သားကတကၠသိုလ္ေက္ာင္သား ထငၲယ္ “” လို႔ ေ်ပာေတာ့ ဟုတၠဲ့ပါ အႏၲီ “” တတိယႏြစ္…..ေမဂ္ာပါ “” လို႔ ေ်ဖလိုက္ေတာ့ “” ႀကိဳးစားေနာ္သား “” လို႔ ေ်ပာကာ “”ဪ သားက အခ္က္အ်ပဳတႅၫ္း ေကာင္းပုံဘဲ သားအခႏ္းေကန ခ္က္်ပဳတၱဲ့အနံေၾတရတာ အႏၲီေတာငၺိဳကၦာတယ္ “” လို႔ သူက ေ်ပာေတာ့ “” ဟုတ္အႏၲီ သားအဖႏြစ္ေယာက္ေနတဲ့အိမ္ ဆိုေတာ့လၫ္း ခ္ကၱတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရတာပါ “” လို႔ သူ႔ကို ်ပႏ္ေ်ပာလိုကၱယ္ ။ သူကလၫ္း “” … ေဆး႐ုံက ဆရာဝႏ္ တစ္ေယာကၸါ အႏၲီအမၫၠ ေဒၚႏြင္းဆီပါ သား “” လို႔ ေ်ပာကာ ေအာကၠိဳ ဆင္းၾသားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠလၫ္း ေက္ာင္းကို ၾသားတာမို႔ တံခါးပိတ္ၿပီး သူ႔ေနာေကၠန လိုကၦင္းတယ္ ။ သူက မတၱဴးကားအ်ဖဴေလးကိုေမာင္းၿပီး ၾထၾက္သားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ေက္ာင္းကိုလာခဲ့တယ္ ။ ေက္ာင္းကိုေရာက္ေတာ့လၫ္း စာသင္ၿပီးနားခ္ိႏ္ေရာက္ေတာ့ ကႏၲင္းကို ၾသားလိုက္ၾကတယ္ ။ ကႏၲင္းမြာ စားေသာက္ၾကရင္း ်ဖဴေျဖးကသူ႔ေစာ္ႏြင့္ေလ္ြာကႅၫ္ၿပီး ေဟာၱၾယၻတၡဲ့တာကို ေ်ပာ်ပတယ္ ။ သူေ်ပာေတာ့ စိေတၠန “” မင္းေအမ အႏၲီသီတာကို ေမန႔က ငါၾကမ္းၾကမ္း ၂ ခ္ီ ၾဘတ္ေပးလိုကၱယ္ “” လို႔ ေၾတးကာ ရယႅိဳကၱယ္ ။ သူေကတာ့ သူ႔ေစာၠိဳ ၾဘတၱာကို ရယ္ရလို႔ ရယၱယ္ ထင္ေနတယ္ ။ အားလုံးစားေသာက္ၿပီးမြ အခႏ္းကို်ပႏၠာ ဝငႅိဳက္ၾကတယ္ ။ စာသငၡ္ိႏၼြာ ဂ႐ုတစိုက္သငႅိဳ႕ စာေၾတကို သိပ္ၿပီးက္ကၥရာမလိုေအာင္ ်ဖစ္ေနတဲ့ၾကၽႏ္ေတာၠ အခႏ္းထဲမြာ စာေတာၱဲ့ေက္ာင္းသား မဟုတ္သလို စာညံ့တဲ့ေက္ာင္းသားလၫ္း မဟုတၻဴး ။ ႐ုပ္ရၫၸိဳင္းကလၫ္း မင္းသားျဂၽႏ္ေစာလိုမ္က္ႏြာႏြင့္ ဆငၲဴေတာ့ ေစာ္ေၾတရဲ႕တိုးတိုးေ်ပာကာ ေငးၾကၫ့္ရတဲ့သူတစ္ေယာက္ေလ ။ ( ခိ ခိ အ်ပငၼြာေတာ့ ႐ုပၧိဳးတယ္ ဇတႅမ္းမြာေတာ့ ေခ္ာမြကို ရမြာဗ္ အာ့လယ္အာ့လယ္ ဟား ဟား ) ဝတၱာေကတာ့ အက္ႌအ်ဖဴေရာင္ ႏြင့္ ပုဆိုးဘဲ ဝတၱယ္ေလဗ္ာ ။
အမ္ားသူငါၾကားထဲမြာ ပိုၿပီးေပၚၾလငၲာေပါ အာေၾကာင့္လၫ္း ေစာ္ေၾတက ပိုၿပီးႀကိတ္ေႂၾကၾကတာ ။ သူသူ လို႔ ေခၚတဲ့ ေကာေငၼလးတစ္ေယာကၠိဳ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ရငၡဳႏၼိၾသားတယ္ ။ ်ပဳံးလိုကၱိဳင္းမြာ ခ္စၥရာေကာင္ၿပီး အရမ္းေဟာ့တဲ့သူကို ႀကိဳကၱာသူငယၡ္င္းေၾတက သိတယ္ ။ သူတို႔ႏြင့္အတူ အဲ့ေကာေငၼလးေနာကၠိဳ လိုက္ေနတာၾကာၿပီဗ္ ျဖင့္ၿပီးေတာ့သာ ေမ်ပာေသးတာ ေ်ပာလိုက္ရငႅၫ္း အဆင္ေ်ပဖို႔က မ္ားတယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာၠသူ႔ကို ျဖင့္ေ်ပာဖို႔ၾသားတိုင္းမြာ သူေဘးမြာဘဲတျစၻယၠ အ်မဲတမ္းပါေတာ့ ေမ်ပာဘဲ ်ပႏႅာ်ဖစၲယ္ ။ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ေက္ာင္းကအ်ပႏၼြာ အိမၠိဳ်ပႏႅာေတာ့ ေအေဖရာက္ေနတယ္ ။ ေအဖက “” သား လာအုံးၾကယ္ “” လို႔ ေ်ပာေတာ့ သူဆီကို ၾသားလိုကၱယ္ ။ သူက “” သားအၾတက္ ေအဖ ဘဏၼ္ာေေျငၾတအပၴားတယ္ ေအဖ ဘုႏ္ႀကီးဝင္ၿပီး တရာအားထုတ္ေတာ့မယ္ သားအၾတက္ ေက္ာင္းစရိတႅိဳအပ္ရင္ ၾသားထုတၸါၾကယ္ “” လို႔ ေ်ပာကာ ဘဏၥာအုပၠိဳ ေပးတယ္ ။ သူက ဘဏၥာအုပၠိဳ ေပးၿပီးမြ “”သား ေက္ာင္ၿပီးေအာင္အထိ ေအဖ ေမစာင့္ေ႐ြာက္ႏိုင္ေပမဲ့ သားအၾတက္ အိမ္ႏြင့္ေေျငၾတက သားေက္ာင္းၿပီးတဲ့အထိ ေလာက္ငြမြာပါ “” ေ်ပာၿပီး သူ႔ရဲ႕ေဘးက အထုတၠိဳယူကာ ….ဘုႏ္ႀကီးေက္ာင္းမြာ တရာအားမြာ ေ်ပာၿပီး ၾထၾက္သားတယ္ ။ ေအဖကလၫ္း အသက္ႀကီးၿပီ ဆိုေတာ့လၫ္း တရားဘာဝနာျပားေနတာက ေနာငၻဝအၾတကႅၫ္း ေကာင္းပါတယႅိဳ႕ ေၾတးမိသလိုဘဲအထီးက္ႏၧႏၲဲ့ဘဝကိုလၫ္း ေၾတးကာအားငယၼိတယ္ ။ ေအဖၾထၾက္သားၿပီးေနာကၼြာ သူကိုလိုကၸိဳ႕စရာ မလိုဘူးေ်ပာေတာ့ မလိုက္်ဖစၻဲ အိမၼြာဘဏၥာအုပၠိဳငၠာ ေငးၿပီး က္ႏၡဲ့ရတယ္ ။ မနကၡ္ကၳားတဲ့ ဟင္ေၾတကိုေႏျးၿပီး ထမင္းကိုခ္ကၠာ ေရခ္ိဳးခႏ္းထဲကို ဝငၠာေရကိုစိမ္ၿပီးခ္ိဳးလိုကၱယ္ ။ အဝတ္အစားေၾတဝတ္ၿပီး စားေသာကၹိဳ႕အၾတက္ ်ပငၧင္ေနတုႏ္းမြာ ဘဲတီးသံၾကားေတာ့ တံခါးကိုၾသားျဖင့္ၾကၫ့္တယ္ ။ အိမ္ေ႐ြ႕အခႏ္း အႏၲီႏြင္းဆီ်ဖစ္ေနတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕လကၳဲမြာလၫ္း ဟင္းတျစၡကၸါလာၿပီး လာပို႔တာေ်ပာေတာ့ သူ႔ကို အိမၴဲဝငၸါ အႏၲီလို႔ေ်ပာကာ တံခါးကိုျဖင့္ေပးေတာ့ သူက ဝငႅာတယ္ ။
သူ႔ကို ဧၫ့္ခႏ္းထဲကထိုငၡဳံေပၚမြာ ထိုင္ေစၿပီး သူ႔ရဲ႕ဟင္းျခကၠိဳ ပုဂံတစၡဳမြာထၫ့္ၿပီး ၾကၽႏ္ေတာၡ္ကၳားတဲ့ ဟင္းကို သူ႔ရဲ ပုဂံမြာထၫ့္ကာ ေပးလိုကၱယ္ ။ သူ႔ကို ေက္းဇူးတငၥကားေေၾတ်ပာၿပီး စကားနၫ္းနၫ္းေ်ပာ်ဖစ္ၿပီးဖုႏ္းနံပါတ္ေၾတလၫ္း အ်ပႏ္အလြႏၻဲ ေပးၾကတယ္ ။ သူ်ပျႏ္သားမြဘဲ စားေသာကၠာ ေအၾတးနယၡ္ဲရင္းႏြင့္ အိပ္ေပ္ာ္ၾသားတယ္ ။ ေနာက္ေန႔ေတာ့ ပုံမြႏ္အတိုင္းေက္ာင္းကို ၾသားဖို႔်ပငၠာ အ်ပျငၴက္ေတာ့ အႏၲီႏြင္းဆီႏြင့္ ဆုံ်ပႏၲယ္ ။ အႏၲီဆီက ်ပဳံး်ပသလိုဘဲ ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ်ပဳံးကာ မဂလၤာပါအႏၲီ လို႔ သူ႔ထက္ေစာကာ ႏုတၦကႅိဳကၱယႅ။ သူကလၫ္း ်ပႏ္ၿပီး “” မဂလၤာပါ သားရယ္ “” လို႔ ႏုတၦကၱယ္ ။ သူႏြင့္ေလြကားေပၚေကနအတူဆင္းလာၾေကတာ့ အႏၲီႏြင္းဆီက “” သား အခ္ိႏ္ရရဲ႕လား “” ေမးေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာၼြာ အတႏ္းခိႏၠ ၁၁ မြ စမြာမို႔ သူ႔ကို ရပါတယ္ အႏၲီလို႔ ေ်ပာလိုက္ေတာ့ သူ ၾကၽႏ္ေတာ့ကိုကားႏြင့္ေကာၹီဆိုငၠိဳ ေခၚၾသားတယ္ ။ စားပဲျခုံ ေထာင့္က္တဲ့ေနရာကိုယူၿပီး ဆိုငၠလၫ္း လူ႐ြင္းေတာ့ စကားေေၾတတာ္ေတာ္ေ်ပာ်ဖစ္ၾကတယ္။ သူကလၫ္း သူ႔ရဲ႕သားက ႏိုင္ငံ်ခာမြာဘဲ ဆရာဝႏ္အ်ဖစ္ႏြင့္ ပညာသင္ၿပီး အဲ့ဒီႏိုင္ငံသား ခံယူၾသားတာကို ေ်ပာ်ပသလို ၾကၽႏ္ေတာႅၫ္း ၾကၽႏ္ေတာ့ရဲ႕ေအၾကာင္းေၾတကိုေ်ပာ်ပတယ္ ။ အထီးက္ႏၲဲ့ အႏၲီႏြင္းဆီႏြင့္ ၾကၽႏ္ေတာ္ဟာ အရမ္းကိုရင္းႏီြးၾသားတယ္ ။ သူက ၾကၽႏ္ေတာ့ကို ေက္ာင္းသို႔ကားႏြင့္ လိုကၸိဳ႕ေပးတယ္ ။ ေက္ာင္းကိုေရာက္ေတာ့ ပိုးဟပ္်ဖဴက သူတို႔ရဲ႕႐ိုးရာပဲျေတာ္ရိြတယ္ ေ်ပာေတာ့ အတႏ္းခ္ိႏ္ၿပီးတာႏြင့္ကို သူတို႔႐ိုးရာပဲျေတာၠိဳဆင္ႏျဲ႔ဖို႔ကို ၾသားလိုက္ၾကတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕အိမၠိဳေရာၾက္သားၾကတယ္ သူ႔အိမၠိဳေရာက္ေတာ့ စားေသာကၥရာကိုေမၾကၽးဘဲ စၪ္အိဳးေလးႏြင့္အရက္ တစ္အိဳးကို ယူလာကာ အ်မဲေၾတတၫၡင္းေပးတယ္ ။ အဲ့ဒီမြာျဂက္တယ္ ဝက္သားမစားတဲ့ ်ဖဴေျဖက ပိုးဟပ္်ဖဴကို ထကိျဳင္ေတာ့ ပိုးဟပ္်ဖဴ က မနၫ္းေတာင္းပႏ္ၿပီး အမဲသား အ်မၫ္းအ်ဖစ္သဴ႕အၾတက္ သီးသႏ္႔ခ္ေပးရတယ္ ။ ်ဖဴေျဖးကလၫ္း တမင္ညစၲာ သူမသိဘူး ်ဖဴေျဖးက ခရစ္ အမဲသားခ္ေၾကၽးမြ ဝက္သားကို အတုံးလိုက္ မ္ိဳဆို်ပတယ္ ဟားဟား ( စကားခ္ပ္ ဘာသာေရး ႏိုင္ငံေရး လုံးဝ လုံးဝ မပါ ခငၺ္ား ) ပိုးဟပ္်ဖဴက ဆဲမြ်ပႏၹကၠာ “” ေဆာၱီ ေယာကၹရယ္ “” ေ်ပာလိုကၱယ္ ။
ပိုးဟပ္်ဖဴရဲ႕ညီေမလး်မငၠတၫ္းက ေသရက္ေနတာတဲ့ ေ်ပာကာ ်ပႏ္ၿပီး ေစနာက္ရင္း ်ပႏ္ေ်ပလျၫ္သားမြ အိုးထဲကအရကၠိဳ ေသာကႅိဳက္ၾကတယႅ။ တျစၡက္ေသာက္ၿပီးေတာ့ ၾကၽႏ္ေတာၠ စၿပီးေဖာကႅိဳကၱယ္ ။ “” ငါးလိုမသားေၾတ လီးဘဲၾက ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့အရကၠိဳ ေသရ တမ္မ္က္ေနတာ မင္းတို႔ႏြစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ေသာက္ရတဲ့အခ္ိႏ္ ေနာကၠ္တၾယၠ “” ေ်ပာေတာ့ ဟိုႏြစ္ေကာငၠ ” “ေဆာၱီးၾကာ “” လိုေ်ပာ့ေတာ့ အားလုံးရယႅိဳက္ၾကတယ္ ။ အရက္ေသာက္ေတာ့လၫ္း ဝါးျရကၥိမ္သမားကို ဝရဇိႏ္ေသာကၱဲ့သူက ေက္ာ္ၾသားတယ္ ။ အ်မၫ္းေၾတလာခ္ေပးတဲ့ေပးတဲ့ ပိုးဟပ္်ဖဴညီမက ်ပဳံး်ပံဳနင့္ဝျင္သားတယ္ ။ အသားေရကဘစကၠဴလို်ဖဴေနတဲ့ ပိုးဟပ္်ဖဴညီေမလးက လႏ္းေေနတာ့ ်ဖဴေျဖးက ေသရတမြ္မြ္ႏြင္ဲကၫ့္ရင္းေသာကၠာ မူးၾသားတယ္ ။ ေနမ္ိဳးေကတာ့ သူ႔မြာပုံမြႏၻဲ အမ္ားမမူးခင္ သူမူးၿပီး တ႐ြဴး႐ြဴးန္င့္ျမႏ္သံေလးေတာင္ ေပးလိုက္ေသးတယ္ ။ အားလုံးေသာက္ၿပီး ပိုးဟပ္်ဖဴအခႏ္းမ္ာဘဲ စု်ပဳံၿပီးအိပႅိဳက္ၾကတယ္ ။ မနကၼြ ေကာၹီေသာက္ၾေကတာ့ သူ႔ရဲ႕ေအဒၚႏြစ္ေယာက္ႏြင့္ သူေအမ ညီမကို မိတၦတ္ေပးတယ္ ။ ပိုးဟပ္်ဖဴက သူ႔ေအမႏြင့္က ေမာင္ႏြမဆိုရင္ေတာငၼြ ယုံလို႔ရတယ္ ယာ သူေအမက အျရယၱင္ၿပီး ေတာၱႏ္႐ုံမင္းသမီးကို ေခါကၳားလို႔ ရတယၺ္ ။ အသကၠ ၄၀ ဆိုေပမဲ့ ၂၉ ႏြစ္ေလာက္ရိြမယႅိဳ မသိသူေၾတထငၼိမြာဘဲ ။ သူရဲ႕ေအဒၚေၾတကလၫ္း ဒီအတိုင္းဘဲ တကယ့္ကို အျရယၱင္ၿပီး ေလြနၾကတယ္ ။ ေအဒၚေၾတကလၫ္း လြခ္ကၠ ပကၥကၱယ္ ။ သူတို႔မိသားစုႏြင့္ အရမ္းရင္းႏြီးၾသားၾကတယ္ ။ သူ႔အိမၠ ်ပႏႅာေတာ့ အိမၠိဳေရာက္ေတာ့လၫ္း တိတၦိတၠာ ေ်ခာကၠပ္သလို ်ဖစ္ေနတယ္ ။ မစၪ္းစားဘဲ အိပ္်ပစႅိဳက္ေေလတာ့သၫ္…်ပီး။
crd

POPULAR POSTS

ads